Gaiking – Legend of Daiku-Maryu

Titolo originale.: Gaiking LEGEND OF DAIKU-MARYU

Autori.: Go Nagai    Akio Sugino
Regia.: Masahiro Hosoda
Sceneggiatura.: Riku Sanjo
Mecha design.: Ken Ootsuka
Direzione artistica.: Mitsuki Nakamura
Studio.: Toei Animation, Garan
Musiche.: … Continue reading